+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Czym jest kod CN?

W transporcie i spedycji niezbędna jest znajomość oraz stosowanie wielu specjalistycznych oznaczeń. Wśród nich znajdują się również kody CN odnoszące się do Nomenklatury Scalonej. Ich znajomość jest niezwykle istotna zarówno w imporcie, eksporcie, jak i w przypadku nowej matrycy stawek VAT. Czym jest kod CN i jakie są reguły stosowania Nomenklatury Scalonej?

Co to jest kod CN?

Nomenklatura Scalona, czyli kody CN, są usystematyzowaną klasyfikacją towarów, która stworzona została na potrzeby celne. Te natomiast porządkują wszystkie przedmioty i artykuły znajdujące się w obrocie. Kody CN są rozszerzeniem Zharmonizowanego Systemu Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) – wspólnego dla większości państw na całym świecie. Nomenklaturę Scaloną w postaci ośmiocyfrowej stosuje się na terenie UE.

W Polsce do przeglądania taryfy celnej służy kilka narzędzi, z których najpopularniejszym jest System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR. Można znaleźć w nim poszczególne kody CN i stawki celne dla konkretnych przedmiotów, a także zapisy o ograniczeniach w obrocie danymi towarami, stawkach podatku VAT, kontyngentach i akcyzy.

Interpretacja kodów CN – co warto wiedzieć?

Znajomość zasad interpretowania Nomenklatury Scalonej zwłaszcza w odniesieniu do matrycy stawek VAT jest bardzo ważna. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć wielu niejasności i błędów w realizowanych kalkulacjach.

Wspólna Taryfa Celna Unii Europejskiej opiera się na Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i ma zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich Unii. Co roku następuje zmiana brzmienia Wspólnej Taryfy Celnej  (WTC). W ostatnich dniach października poprzedzającego kolejny rok kalendarzowy Komisja (UE) publikuje w Dzienniku Urzędowym UE treść Rozporządzenia, które nadaje Taryfie brzmienie, obowiązujące od pierwszego stycznia następnego roku. Przykładowo, nowa matryca VAT została wprowadzona rozporządzeniem  wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r.

Jak ustalić kod TARIC danego towaru?

TARIC to Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich. Nomenklatura ta opisuje dany produkt za pomocą dziesięciu cyfr, z których pierwsze osiem odpowiada kodowi CN. Dzieli się na 21 sekcji i 99 działów.

Aby ustalić kod TARIC, warto wiedzieć, do czego odnoszą się cyfry znajdujące się na poszczególnych pozycjach w kodzie:

  •       dwie pierwsze cyfry to oznaczenie jednej z 21 sekcji towarów,
  •       trzecia i czwarta cyfra to oznaczenie działu w danej sekcji,
  •       piąta i szósta cyfra to oznaczenie podpozycji kodu HS,
  •       siódma i ósma cyfra to oznaczenie podpozycji CN,
  •       dziewiąta, dziesiąta to kod TARIC.

Kod HS a CN – jakie są pomiędzy nimi różnice?

System Zharmonizowany (HS) opracowany został przez Komisję Rady Współpracy Celnej. Składa się z sześciu cyfr, które jednocześnie są sześcioma pierwszymi cyframi kodu CN.

Nomenklatura Scalona (CN) to 8 cyfr. Nomenklatura opracowana została przez Komisję Wspólnot Europejskich i opiera się na kodzie HS.

Dobrym przykładem może być tu ser Emmentaler i Cheddar.

0406 90 – to kod HS pozostałe sery (odnosi się dla obu gatunków sera)

0406 90 13 – to kod CN ser Emmentaler

0406 90 21 – to kod CN ser Cheddar