+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Czym jest list LOI?

Czym jest list LOI ?

Letter of Indemnity, określany skrótem LOI,  jest dokumentem, który funkcjonuje na mocy reguł habsburskich,  umożliwiającym  przewoźnikowi towaru jego wydanie odbiorcy bez właściwego i oryginalnego listu przewozowego.

Dokument ten jest listem gwarancyjnym, chroniącym jednocześnie właściciela towaru przed możliwymi stratami, które mogłyby wyniknąć z kradzieży, zniszczenia, utraty czy też innych zdarzeń. Dotyczy to także sytuacji losowe, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na przewożoną przesyłkę.

Ponadto, jeżeli w wyniku naruszenia umowy powstaną jakiekolwiek straty lub szkody, LOI zobowiązuje do ponoszenia odpowiedzialności za nie spedytora

List gwarancyjny – jakie są jego funkcje?

Przewóz różnego rodzaju towarów zawsze związany jest z pewny ryzykiem, które wiąże się z uszkodzeniem ładunku lub wystąpieniem czynników, z powodu których określone przedmioty nie docierają do odbiorcy w komplecie czy stanie nienaruszonym. Każdy transport, a zwłaszcza międzynarodowy to także potrzeba wypełnienia wielu stosownych dokumentów. W sytuacji, gdy transport korzysta z tzw. Telex Release (zwolnienia teleksowego), ładunek może w ogóle nie zostać wydany, jeśli wśród tych dokumentów nie będzie znajdował się list gwarancyjny.

Najważniejszą funkcją w transporcie oraz spedycji, jaką pełni LOI , jest zabezpieczenie finansowe w przypadku niewywiązania się z umowy jednej ze stron lub bezprawnej zmiany warunków wykonania powierzonego zadania. Wówczas strona, która wystawiła list gwarancyjny, zapewnia zadośćuczynienie finansowe poszkodowanej osobie lub przedsiębiorstwu, dzięki czemu nie dochodzi do poniesienia strat.

LOI pełni niekiedy również funkcję listu przewozowego i konosamentu. Dzięki niemu możliwe jest wydanie ładunku w sytuacji, gdy list przewozowy zostanie zgubiony, lub przewożony jest towar specjalnego rodzaju. Dokument bywa także bardzo pomocny w sytuacji, gdy na pokładzie znajdują się osoby nieautoryzowane lub do portu dostarczony jest towar niewymieniony w konosamencie.

Korzystanie z LOI ma też swoje zalety w przypadku korzystania z teleksu, czyli morskiego listu przewozowego w wersji elektronicznej (Telex Release). W tym przypadku wydanie towaru stronie na podstawie listu gwarancyjnego zapewnia, że przedsiębiorstwo przewozowe nie poniesie żadnych strat, jeśli przekaże ładunek odbiorcy bez oryginalnego listu przewozowego. Jeśli ten dokument odnalazłby się w późniejszym terminie w wersji papierowej, a wydany ładunek będzie się od niego różnił np. ilością lub rodzajem, przewoźnik nie ponosi za to żadnej winy.

Jak skonstruowany jest LOI ?

List gwarancyjny jest ważnym dokumentem, a w jego powstanie zaangażowane są trzy strony. Są to: podmiot ubiegający się o potencjalne odszkodowanie, czyli przewoźnik, przedsiębiorstwo lub osoba, która w razie niepomyślnej sytuacji udziela odszkodowania (gestor, załadowca lub odbiorca towaru) oraz podmiot zewnętrzny, który wspiera przedsiębiorstwo lub firmę udzielającą odszkodowania (gwarant).

Do informacji zawartych w liście gwarancyjnym należą:

  •       tytuł dokumentu i data zawarcia umowy,
  •       nazwy lub nazwiska obu stron oraz ich dane wraz z adresami,
  •       nazwa i przynależność osoby trzeciej,
  •       obowiązki i warunki stron,
  •       okres ważności listu gwarancyjnego,
  •       dokładny opis przedmiotów objętych listem gwarancyjnym,
  •       szczegółowy opis zamiarów,
  •       podpisy stron.

Wzór LOI znajdziesz TUTAJ.

Facebook
LinkedIn
Youtube