+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Czym jest przewóz kabotażowy?

Firmy transportowe w ramach swojej działalności mogą realizować różne rodzaje przewozów. Wśród nich znajdują się między innymi transporty krajowe, zagraniczne, a także przewóz kabotażowy. Na czym polega realizacja tego typu usługi i jakie warunki muszą być spełnione, aby dane zlecenie można było określić mianem przewozu kabotażowego?

Co to jest przewóz kabotażowy?

Przewóz kabotażowy to rodzaj transportu zarobkowego, który odbywa się pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się w państwie innym niż kraj, gdzie przewoźnik ma założoną swoją działalność gospodarczą. Tego typu usługa ma charakter tymczasowy i realizowana jest podczas pobytu danego przewoźnika za granicą. Odbywa się również pojazdem zarejestrowanym poza granicami kraju, na którego terenie odbywa się przewóz kabotażowy.

Dzięki przewozom kabotażowym można wyeliminować tzw. „puste przebiegi”. Dzięki dobremu rozplanowaniu tras i realizacji zleceń możliwe jest również zwiększenie konkurencyjności firmy.

Przewóz kabotażowy – obowiązujące przepisy w UE

Realizacja przewozów kabotażowych może odbywać się w oparciu o ściśle określone przepisy unijne. To m.in. wspólne zasady dostępu do międzynarodowych rynków i przewozów drogowych. W Unii Europejskiej kwestie związane z przewozem kabotażowym zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku.

Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem przewóz kabotażowy może rozpocząć się po częściowym lub całkowitym rozładunku danego towaru dostarczonego z zagranicy. Dostawy towarów w ramach przewozu kabotażowego muszą odbywać się tym samym pojazdem, którym dany przewoźnik dokonał przekroczenia granicy. Jednocześnie ostatnia z dostaw realizowanych w ramach kabotażu nie może nastąpić później niż 7 dni od momentu zakończenia rozładunku w przyjmującym transport państwie członkowskim.

Czy prawo UE to jedyne przepisy regulujące kabotaż?

Należy pamiętać, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do przepisów kabotażu na terenie Unii Europejskiej to dokument obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich. Jednak aktualne prawo unijne może być także doprecyzowane poprzez różnego typu przepisy krajowe regulujące świadczenia transportowe. Mogą to być różne zapisy ustawowe, wykonawcze, a także administracyjne dotyczące zazwyczaj takich kwestii jak:

  • ciężar i wymiary pojazdów transportowych,
  • zasady umowy realizowanych przewozów,
  • zasady naliczania podatku VAT od usług transportowych,
  • maksymalny czas prowadzenia samochodów transportowych przez kierowców,
  • regulacje związane z transportem zwierząt, towarów niebezpiecznych czy artykułów spożywczych,
  • kwestie związane z odpoczynkiem kierowców podczas realizowania zleceń transportowych.

Krajowe regulacje prawne dotyczące kierowców i firm krajowych są zgodne z zapisami dotyczącymi pracowników transportowych działających za granicą.