+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Konwencja CMR – czym jest i kogo obejmuje?

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) to jeden z najważniejszych dokumentów uprawniających do świadczenia usług transportu międzynarodowego. Została podpisana w 1956 roku w Genewie. Należy jednak pamiętać, że zapisy w niej zawarte obowiązują tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z zarobkową formą przewozu a miejsce nadania towaru lub miejsce docelowe znajduje się w dwóch oddzielnych krajach, przy czym jeden z nich musi być objęty konwencją CMR.

List przewozowy jako podstawowy dokument w międzynarodowym transporcie towarowym

List przewozowy w świetle przepisów prawa jest podstawowym dokumentem międzynarodowym, na podstawie którego może odbywać się transport ładunków. Jest on dowodem na zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzeniem jej warunków. Dokument przygotowuje się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa trafiają do zainteresowanych stron, trzeci umieszcza się przy przesyłce. Wszystkie muszą być podpisane przez nadawcę i przewoźnika. W niektórych przypadkach, jeśli pozwala na to ustawodawstwo kraju, w którym wystawia się list przewozowy, podpisy mogą być zastąpione pieczątkami. Jeżeli towar jest przewożony w więcej niż jednym pojeździe lub posiada kilka partii zarówno nadawca, jak i przewoźnik mają prawo wymagać wystawienia adekwatnej do konkretnej sytuacji liczby listów przewozowych.

List CMR musi zawierać:

  • datę i miejsce wystawienia
  • nazwę i adres nadawcy
  • nazwę i adres przewoźnika
  • datę i miejsce przyjęcia towaru
  • nazwę i adres odbiorcy
  • określenie rodzaju przewożonego towaru
  • liczbę sztuk towaru
  • wagę bądź wartość towaru
  • instrukcje, jak załatwić wszelkie formalności
  • oświadczenie, że przewóz podlega konwencji.

Dodatkowe zapisy w konwencji CMR – kto, za co odpowiada?

Konwencja CMR w sposób jasny i klarowny przedstawia prawa i obowiązki nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy. Nadawca odpowiada za przesyłkę do momentu przekazania jej przewoźnikowi i ma obowiązek poinformowania go o specyfice towaru oraz środkach ostrożności, które trzeba wdrożyć podczas transportu. Ponosi też odpowiedzialność finansową za ewentualne błędy występujące w liście przewozowym.

Przewoźnik ma obowiązek weryfikacji zarówno stanu towaru, jak i informacji zawartych w liście przewozowym. Dotyczy to przede wszystkim całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru, jego uszkodzenia, a także opóźnień w dostawach.

Odbiorca natomiast ma prawo żądać od przewoźnika wydania za pokwitowaniem drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. Jest też zobowiązany do uiszczenia należności zgodnie z danymi zawartymi na liście przewozowym.

Konwencja CMR nie obejmuje jedynie przewozów opartych na konwencji pocztowej oraz transportu zwłok i mienia przesiedleńczego.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Specjaliści ALLcom Gdynia z chęcią opowiedzą nieco więcej o konwencji CMR oraz pomogą w załatwieniu wszelkich formalności związanych z organizacją transportu międzynarodowego.